Wielkość hipertrofii lewej komory i ryzyko nagłej śmierci w kardiomiopatii rozrostowej

Nagła śmierć jest możliwą konsekwencją kardiomiopatii przerostowej. Kwantyfikacja ryzyka nagłej śmierci pozostaje jednak nieprecyzyjna dla większości pacjentów z tą chorobą. Metody
Oceniliśmy związek pomiędzy wielkością przerostu lewej komory a umieralnością u 480 kolejnych pacjentów z kardiomiopatią przerostową. Pacjentów podzielono na pięć podgrup w zależności od maksymalnej grubości ściany: 15 mm lub mniej, 16 do 19 mm, 20 do 24 mm, 25 do 29 mm i 30 mm lub więcej. Ich wiek wynosił od do 89 lat (mediana, 47).
Wyniki
W ciągu średnieg...

Thpbotic Trombocytopenic Purpura związany z klopidogrelem czesc 4

Zakrzepowa plamica małopłytkowa może prowadzić do dysfunkcji wielonarządowej lub śmierci. U naszych pacjentów schorzenie charakteryzowało się występowaniem trombocytopenii, niedokrwistością hemolityczną mikrobiologiczną, zmianami neurologicznymi i dysfunkcją nerek podczas leczenia klopidogrelem lub, u jednego pacjenta, wkrótce po zakończeniu leczenia. Jeden pacjent zmarł, u ośmiu doszło do całkowitego usunięcia zakrzepowej plamicy małopłytkowej po odstawieniu klopidogrelu i leczeniu z wymianą osocza, a u dwóch wystąpiły nawroty do siedmiu miesięcy po wystąpieniu zespołu...

Białaczka po chemioterapii raka jajnika ad 6

Zatem, jeśli pacjenci z rakiem jajnika leczeni operacyjnie samodzielnie nie mieli zwiększonego ryzyka białaczki w porównaniu z populacją ogólną i jeśli to samo względne ryzyko można zastosować przez cały okres obserwacji, przewidywane względne ryzyko białaczki w badanie kohortowe wynosiłoby 0,26 + (1,6) (0,36) + (12) (0,17) + (9,8) (0,21) = 4,9, co jest raczej zbliżone do czterokrotnego wzrostu obserwowanego w tym badaniu17. nadmiar ryzyka białaczki u osób, które przeżyły raka jajnika w przeważającej części w stosunku do ich chemioterapii, samodzielnie lub w połączeniu z ra...

Nerkowa kwasica kanarkowa w niedoborze palmitylotransferazy karnitynowej typu 1 ad

Pierwszym z nich było połączenie chlorowodorku doksorubicyny i cisplatyny, a drugie obejmowało wszystkie inne kombinacje dwóch lub więcej środków alkilujących lub leków zidentyfikowanych jako rakotwórcze dla ludzi lub zwierząt laboratoryjnych.7 Kombinacje, które obejmowały tylko jeden taki lek, traktowano jako pojedyncze środki. Większość analiz statystycznych ograniczała się do białaczki, która była ostra, nielimitocytarna lub oboje, oraz do zespołu mielodysplastycznego - stanów, które wszystkie zostały wcześniej skojarzone z chemioterapią obejmującą czynniki alkiluj...

Najnowsze zdjęcia w galerii chatkapuchatka.edu:

327#żołądek przeżuwaczy , #edugaleria , #olx prudnik , #końcowy odcinek okrężnicy , #oseltamiwir , #tiklopidyna , #ospa bostońska , #choroba bostońska zdjęcia , #bostonka jak długo zaraża , #wirus bostoński okres zarażania ,